Διαβούλευση: Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας

Category
15. Επικαιρότητα: Φορείς
Date
11 Nov 2021 00:00
Διαβούλευση: Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας

0100

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 8.11.2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23.30 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22.11.2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23.30.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ελευθέριος Αυγενάκης

Περισσότερα:  "ΕΔΩ"

ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Άρθρο 13 Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προώθηση του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους.

Άρθρο 14 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους, μέσω κανόνων ίδρυσης και λειτουργίας σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, σύστασης ομοσπονδίας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, καθώς και αναγγελίας και πιστοποίησης εκπαιδευτών.

Άρθρο 15 Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
1. «Αθλητισμός αναψυχής και άθληση για όλους»: Οποιαδήποτε συστηματική σωματική και αθλητική άσκηση χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, που διεξάγεται αυτόβουλα και εκούσια από τον αθλούμενο πολίτη στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, για τη βελτίωση του βιολογικού του επιπέδου, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης και την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του.
2. «Διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) συμμετέχει οποιοσδήποτε αθλούμενος χωρίς την ιδιότητα ή την επίδειξη δελτίου αθλητή, μη αποκλειομένων των αθλητών, β) δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα (καλεντάρι) ή δεν αποτελεί επίσημο πιστοποιημένο αγώνισμα αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και γ) η κατάταξη ή επίδοση των συμμετεχόντων και η τυχόν απονομή βραβείων δεν αναγνωρίζεται ούτε προσμετράται για την εξαγωγή βαθμολογίας ή τη λήψη προνομίων, αλλά αποτελεί απλή επιβράβευση της προσπάθειάς τους.
3. «Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής)»: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και ευεξίας, χωρίς να είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένου από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού.
4. «Σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η ένωση φυσικών προσώπων που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και έχει σκοπούς την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση παντός είδους δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, με στόχο την κινητική αναψυχή των πολιτών, την προαγωγή της υγείας τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 14, όπου στον παρόντα αναφέρεται ο όρος «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους», νοείται το σωματείο που έχει την κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 4 του άρθρου 17.
5. «Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η δευτεροβάθμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άσκησης αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, ενός τέτοιου κλάδου άσκησης.
6. «Κλάδος άσκησης»: Η ομάδα δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, όπως οι δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 16.

Άρθρο 16 Κλάδοι άσκησης

1. Οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους άσκησης:
α) Άσκηση εσωτερικού χώρου-αίθουσας, όπως χορός, είδη αερόβιας άσκησης, είδη μυϊκής ενδυνάμωσης,
β) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια κ.λπ.),
γ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων βουνού,
δ) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων θαλάσσης,
ε) άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων αέρα,
στ) άσκηση μικτών υπαίθριων δραστηριοτήτων,
ζ) άσκηση δρομικών δραστηριοτήτων,
η) άσκηση αστικών δραστηριοτήτων (urban sports),
θ) άσκηση ομαδικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, beach volley), και
ι) άσκηση ατομικών αθλημάτων αναψυχής (ενδεικτικά: τένις, γκολφ, είδη αυτοάμυνας, ενόργανη).
2. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους.

Άρθρο 17 Σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους – Ειδική αθλητική αναγνώριση – Ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους

1. Για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του αθλητισμού αναψυχής και της άθλησης για όλους ιδρύονται και λειτουργούν σωματεία, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, που αναγνωρίζονται ως σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 4.
2. Το σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, για κάθε κλάδο άσκησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον το αιτούν σωματείο:
α) Είναι μέλος ομοσπονδίας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.
β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί σωματεία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους.
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.
3. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε ομοσπονδία, το σωματείο μετέχει στις αθλητικές δράσεις και διοργανώσεις αναψυχής και άθλησης για όλους της ομοσπονδίας, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διοργανώσεις αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους της αντίστοιχης ομοσπονδίας.
4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. Σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α. νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 18 Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους

1. Για κάθε κλάδο άσκησης του άρθρου 16 επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα. Ομοσπονδία επιτρέπεται να περιλαμβάνει και άλλους κλάδους άσκησης, εφόσον οι κλάδοι αυτοί δεν έχουν υπαχθεί σε ιδιαίτερη ομοσπονδία.
2. Για τη σύσταση ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων δέκα (10) τουλάχιστον σωματείων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άσκησης.
3. Η εγγραφή μέλους σε ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και η διαγραφή με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου των σωματείων που εγγράφονται στην οικεία ομοσπονδία και πριν αυτά αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 4 καθορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας.
4. Η ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τον κλάδο άσκησης που καλλιεργεί. Η ειδική αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τουλάχιστον δέκα (10) σωματείων που καλλιεργούν και αναπτύσσουν την, κατά το καταστατικό της οικείας ομοσπονδίας, δραστηριότητα στον αντίστοιχο κλάδο άσκησης και
β) τα σωματεία αυτά έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 19 Διοργανώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους

1. Εκδηλώσεις αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, διοργανώνονται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), και από φορείς, που δεν είναι σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση των άρθρων 17 και 18 αντιστοίχως, έχουν όμως καταστατικό σκοπό σχετικό με τον αθλητισμό αναψυχής και την άθληση για όλους, τον πολιτισμό, τη νεολαία ή την εκπαίδευση και άθληση.
2. Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της Γ.Γ.Α. της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς υλοποίησης διοργανώσεων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, οι οποίοι έχουν λάβει τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1. Η καταχώριση κάθε φορέα με τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του ιδίου, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο.
3. Η αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, πριν από κάθε διοργάνωση αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους, η οποία πραγματοποιείται από σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή πιστοποιημένους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 2, εφόσον η σχετική αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διοργανωτή ή του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου λαμβάνει χώρα η διοργάνωση, αδειοδοτεί για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου.

Άρθρο 20 Εκπαιδευτής

1. Εκπαιδευτής είναι ο επαγγελματίας με την απαιτούμενη κατάρτιση, που πιστοποιείται από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με: α) διοργάνωση ή δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή ακραία αθλητική δραστηριότητα (extreme sports), β) αθλήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και γ) ειδικότητα άσκησης σε αντικείμενα, που δεν διδάσκονται σε Σχολή ή Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ο οποίος, ως επικεφαλής αθλούμενων που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες σε υπαίθριο ή μη περιβάλλον:
i) μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή των ακραίων αθλητικών δραστηριοτήτων και την ασφάλεια των αθλούμενων, μέσω της παρουσίασης και διδασκαλίας των βασικών τεχνικών δεξιοτήτων και της εκμάθησης του τρόπου χρήσης των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών,
ii) καθοδηγεί μεμονωμένα ή ομαδικά τους αθλούμενους που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες,
iii) αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη ή την εποπτεία διεξαγωγής ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων σε γυμναστήρια, αίθουσες ή στην ύπαιθρο, ή προγραμμάτων άθλησης για όλους και
iv) παρέχει μεμονωμένα ή σε ομάδα αθλούμενων, καθοδήγηση και βοήθεια στους τομείς της άσκησης και της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης. Στην έννοια του εκπαιδευτή συγκαταλέγονται και οι οδηγοί ή συνοδοί βουνού.
2. Ο εκπαιδευτής οφείλει, πριν από την έναρξη διεξαγωγής της δραστηριότητας, να ενημερωθεί για το επίπεδο εμπειρίας, φυσικής κατάστασης και υγείας των αθλουμένων που συμμετέχουν σε αυτήν.

Άρθρο 21 Αναγγελία και εγγραφή εκπαιδευτών στο ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτών

1. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή, και απασχολείται σε φορείς που πραγματοποιούν τις δραστηριότητες του άρθρου 18, αναγγέλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) την έναρξη της δραστηριότητάς του, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ψηφιακό μητρώο εκπαιδευτών του άρθρου 20.
2. Για την αναγγελία της έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση ή αποδεικτικό σπουδών αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνοδευόμενα από αντίστοιχη πιστοποίηση προσόντων επαγγελματικής επάρκειας του επιπέδου που απαιτείται σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τη δραστηριότητα για την οποία επιθυμούν να αναγγελθούν,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
γ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,
δ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού,
ε) ευκρινή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
στ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών και
ζ) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.
Μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή στην ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η οποία τηρεί μητρώο εκπαιδευτών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης ή άσκησης αντιστοίχως.
3. α. Η απασχόληση και παρουσία εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική, όταν οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 20 ασκούνται από σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους ή πιστοποιημένους από τη Γ.Γ.Α. φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19, στο πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων, που διοργανώνουν τις οικείες αθλητικές δραστηριότητες, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν επανάληψή της και τον βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή.
β. Η απασχόληση εκπαιδευτή για αγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες από αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες και άλλους αθλητικούς φορείς, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 για τους εκπαιδευτές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας.
Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται σε βάρος των παραπάνω φορέων, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν επανάληψή της, και τον βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή.
4. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή του άρθρου 20, υποχρεούνται όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών αναγγείλουν τη δραστηριότητά τους στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2.

Άρθρο 22 Ψηφιακό μητρώο εκπαιδευτών

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται από το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) ηλεκτρονικό μητρώο, που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν αναγγείλει στη Γ.Γ.Α. την έναρξη δραστηριότητάς τους κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 21. Η καταχώριση του εκπαιδευτή με τα ειδικότερα στοιχεία του, γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του ιδίου, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο της παρούσας.
2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο μητρώο διατηρούνται στη Γ.Γ.Α. και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το μητρώο εκπαιδευτών αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του εκπαιδευτή και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί, με απόφασή του, να υπαγάγει σε ειδικά αναγνωρισμένη ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, κλάδο άσκησης για τον οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη ομοσπονδία, καθώς και κλάδο άσκησης για την υπαγωγή του οποίου υφίσταται αμφισβήτηση.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων, που δεν είναι σωματεία ή ομοσπονδίες αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους και δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα, έχουν όμως καταστατικό σκοπό σχετικό με τον αθλητισμό αναψυχής και την άθληση για όλους, τον πολιτισμό, τη νεολαία ή την εκπαίδευση και άθληση, οι προϋποθέσεις υλοποίησης εκδηλώσεων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η διαδικασία λήψης της έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 19, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την καταχώριση του εκπαιδευτή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 22.

 
 

All Dates

  • 11 Nov 2021 00:00

Feed Display-τεστ

Feed not found.

Ημερολόγιο Αγώνων

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Εκδρομές - Εκδηλώσεις

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Σύνδεση Facebook

fb-1-un

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΩΤΟ

Τα cookies επιτρέπουν μία σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα  http://trocaderoclub.gr